Dokumenty

Anulowanie decyzji o skreśleniu z listy studentów

Obrona po terminie

do 2 lat po zakończeniu studiów

Podanie o egzamin komisyjny

Plan organizacji studiów

załącznik plan indywidualnej organizacji studiów/kursu

Indywidualny plan studiów

załącznik indywidualny plan studiów

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Podanie o przeniesienie na studia stacjonarne/niestacjonarne

Podanie o umorzenie opłaty

Urlop dziekański

Okolicznościowy

Podanie o wpis warunkowy

Podanie o wznowienie studiów

Powtarzanie semestru/roku

Przedłużenie ważności karty okresowych osiągnięć studenta

przedłużenie sesji

Rezygnacja ze studiów

Rozłożenie płatności na raty

Wniosek o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

Wniosek o wydanie opisu dyplomu w języku angielskim

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy